สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนภาพจุด เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัว เหนือเส้นในแนวนอนที่มีสเกล ตรงกับตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้น

การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพจุด ทำได้โดย

1) เขียนเส้นในแนวนอน กำหนดสเกลเป็นช่วง ช่วงละเท่า ๆ กันพร้อมทั้งกำหนดชื่อของเส้นในแนวนอน

2) เขียนจุดเหนือเส้นในแนวนอนให้ตรงกับค่าของข้อมูลนั้น

3) การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพจุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพจุด

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถ

1. เชื่อมโยงความรู้เรื่องแผนภาพจุดมาใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง

2. ให้เหตุผลประกอบการแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพจุดเพื่อหาข้อสรุปเบื้องต้น

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจกิจกรรม 2 : ดูจุดรู้ข้อมูล

2. ตรวจแบบฝึกหัด 2 : การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพจุด

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

เครื่องมือ

1. กิจกรรม 2 : ดูจุดรู้ข้อมูล

2. แบบฝึกหัด 2 : การอ่านและแปลความหมายของข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภาพจุด

3. แบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

4. แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความในใจของข้อมูล
ชั่วโมง ความในใจของข้อมูล
เรื่อง ใช้จุดบอกข้อมูล (2) 20 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม แบบฝึกหัด)