สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอภิปราย คือ การร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะมีทั้งการแสดงความคิดเห็นและการโต้แย้ง หากมีทรรศนะที่ต่างกัน การชี้แจงจึงต้องมีเนื้อหาที่เป็นเหตุผล มีความน่าเชื่อถือ เมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วจะสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายหลักการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและการโต้แย้งได้

ด้านทักษะกระบวนการ

  1. อภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ

 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานที่ 13  เรื่อง การอภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากเรื่องที่อ่าน

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สังเกตสื่อบันทึกสาร
ชั่วโมง สังเกตสื่อบันทึกสาร
เรื่อง ลำนำบันทึก (5) 6 ต.ค. 66 (มีใบงาน บัตรความรู้ และบทความน่ารู้)