สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพราะในโลกยุคข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์โดยใช้พื้นฐานของความคิดอย่างมีเหตุผลสามารถประเมินค่าและปฏิบัติการข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่นการพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงของเรื่อง และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายความลักษณะของข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้

ด้านทักษะกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รักความเป้นไทย

     - คุณลักษณะเฉพาะ(ของแต่ละวิชา)

มีมารยาทในการฟัง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ  

- การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง สรรพสารวิเคราะห์ (1) 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และงานเขียน)