สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความรู้เกี่ยวกับหลักและแนวทางการสร้างสรรค์ทำนองเพลงไทยนั้นมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ทำนองเพลงไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในเรื่องหลักและแนวทางการสร้างสรรค์ทำนองเพลงไทยในเบื้องต้นนั้นจะต้องมีความเข้าใจ เรื่อง ลูกตกของทำนองเพลง และทางเสียง หรือกลุ่มโน้ตที่ใช้ในการสร้างสรรค์ทำนองเพลง รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะยก จังหวะตกในห้องโน้ตเพลงไทย ซึ่งช่วยให้ทำนองเพลงที่สร้างสรรค์มีความถูกต้องตามหลักการสร้างสรรค์ทำนองเพลงไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกหลักการเบื้องต้นในการสร้างสรรค์ทำนองเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ทำนองเพลงไทยสั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          1. นักเรียนมีวินัย

          2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

          3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

2 เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การสร้างสรรค์ดนตรีและการเปรียบเทียบงานดนตรี
ชั่วโมง การสร้างสรรค์ดนตรีและการเปรียบเทียบงานดนตรี
เรื่อง การสร้างสรรค์ดนตรีเบื้องต้น 7 ก.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)