สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้นและการออกแบบเครื่องดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถจำแนกลักษณะของการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ดำเนินทำนองจากวัสดุที่หาได้ง่ายที่สามารถนำไปสร้างเป็นเครื่องดนตรีใช้งานได้จริง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

การตอบคำถามและการสรุปความรู้จากบทเรียนในรูปแบบแผนผังความคิด

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน เรื่อง แผนผังความคิดสรุปความรู้จากบทเรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้นและการออกแบบเครื่องดนตรี 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)