สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง เช่น เสียการเรียน เสียโอกาสในการทำงาน และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต ทางด้านสังคม เช่น เกิดปัญหาในครอบครัว

  เกิดการหย่าร้าง และเป็นภาระแก่รัฐในการสงเคราะห์เด็ก ทารกที่เกิดจากความไม่พร้อมของพ่อแม่

- วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ส่วนการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องและเหมาะสเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้อีกทางหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/12 - 17

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายวิธีการคุมกำเนิดและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด

2. อธิบายผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของการคุมกำเนิดมาอธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีคุมกำเนิดจากสถานการณ์ที่กำหนด

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. การใช้วิจารณญาณ วิเคราะห์และให้เหตุผลการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมต่อสถานการณ์

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การคิดขั้นสูง เลือกวิธีการคุมกำเนิดในสถานการณ์ต่าง ๆ

2. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของการคุมกำเนิดแต่ละวิธีเพื่อเลือกวิธีการ

คุมกำเนิดที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผล การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด

2. การตอบคำถามและการอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการเลือกวิธีการคุมกำเนิด การนำเสนอ การตอบคำถาม และการอภิปราย โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อจำกัดของการคุมกำเนิดมาอธิบายเหตุผลในการเลือกวิธีคุมกำเนิดจากสถานการณ์ที่กำหนด ได้อย่างเหมาะสม

 ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการวิเคราะห์ การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมต่อสถานการณ์

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การคิดขั้นสูง โดยบันทึก อภิปราย และนำเสนอการเลือกวิธีการคุมกำเนิด พร้อมทั้งระบุข้อดีและข้อจำกัดของการคุมกำเนิดแต่ละวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ

2. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ โดยบันทึก อภิปราย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของการคุมกำเนิดแต่ละวิธีเพื่อเลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

- ใบกิจกรรมที่ 1 เลือกวิธีการคุมกำเนิดอย่างไรให้เหมาะสม

- ใบงานที่ 1 เลือกวิธีการคุมกำเนิดอย่างไรให้เหมาะสม

- ใบความรู้ที่ 1 การคุมกำเนิด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การคุมกำเนิด (1) 7 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)