สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ฮอร์โมนเพศชายจะกระตุ้นให้อัณฑะสร้างอสุจิ ฮอร์โมนเพศหญิงจะกระตุ้นการสร้างเซลล์ไข่ เกิดการตกไข่ การมีประจำเดือน โดยเมื่อเซลล์ไข่ปฏิสนธิกับอสุจิจะได้ไซโกต

ซึ่งจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ และไปฝังตัวที่ผนังมดลูก เอ็มบริโอจะเจริญต่อไปเป็นฟีตัสจนกระทั่งคลอดเป็นทารก แต่ถ้าเซลล์ไข่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ ผนังมดลูกชั้นในที่หนาขึ้นจะหลุดลอกออกมาพร้อมเลือด

เป็นประจำเดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/12 - 17

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิของเซลล์ไข่และอสุจิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิมาอธิบายความสัมพันธ์ของการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ

2. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล นำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. การยอมรับฟังความเห็นต่างรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีประจำเดือน และการปฏิสนธิ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม รวมทั้งการนำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การออกแบบและการนำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรม การตอบคำถาม และการอภิปรายเพื่ออธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือน การปฏิสนธิของเซลล์ไข่และอสุจิ และการพัฒนาของไซโกต จนคลอดเป็นทารก

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยประเมินจาก

1. การออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม การตอบคำถาม และการอภิปรายโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ มาอธิบายความสัมพันธ์การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ ได้อย่างถูกต้อง

2. การนำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตกไข่ การมีประจำเดือน และการปฏิสนธิได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมในการรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตกไข่ การมีประจำเดือน และการปฏิสนธิ

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การสื่อสาร โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือไดอะแกรม รวมทั้งการนำเสนอแผนภาพหรือไดอะแกรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการตกไข่ การมีประจำเดือน และการปฏิสนธิได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 1 การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ

- ใบงานที่ 1 การมีประจำเดือน และการปฏิสนธิ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การมีประจำเดือนและการปฏิสนธิ (1) 4 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)