สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ทั้งเพศหญิงและเพศชายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน เช่น เพศชายเสียงแตก ไหล่ผาย มีหนวด เครา ขนรักแร้ และขนบริเวณอวัยวะเพศ

มีการสร้างอสุจิและหลั่งน้ำอสุจิ ส่วนเพศหญิงมีสะโพกผาย เสียงแหลมเล็ก เต้านมขยายใหญ่ขึ้น มีประจำเดือน และมีขนบริเวณอวัยวะเพศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/12 - 17

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต สังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความซื่อสัตย์ บันทึกผลการสังเกตเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตามความเป็นจริง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการสังเกตเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตามความเป็นจริง

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร

- ใบความรู้ที่ 1 อวัยวะในระบบสืบพันธุ์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง โครงสร้างของระบบสืบพันธุ์และฮอร์โมน (1) 31 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)