สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลาย ดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและการออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกลุ่มต่าง ๆ การอธิบายกลุ่มอาหาร สารอาหารและประโยชน์  ของอาหารกลุ่มต่าง ๆ

 เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2     อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้อง ตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3     เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/4     พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 3.1 ป.4/1    ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วย การพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.4/1     ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) จัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กำหนดให้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

1) ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

2) การสื่อสารสนทนาเกี่ยวกับอาหารได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ประเมินการให้คำแนะนำ

3. ตรวจใบงาน / ผลงาน

4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Food Group 11 ก.ย. 66 (มีใบงาน)