สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์  และประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลสถานที่รอบโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสถานศึกษาและยังสามารถ

นำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคล ภายนอก ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว   

จุดประสงค์

1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้

2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำ/ประโยค

2. ตรวจใบงาน/ผลงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย Unit2 School Life
ชั่วโมง School Life
เรื่อง Around My School Where is the Art Room? 10 ส.ค. 66 (มีใบงาน)