สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วงกลมและวงรี  เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติที่ไม่มีด้านและไม่มีมุม เส้นขอบของรูปมีลักษณะโค้งเช่นเดียวกัน แต่วงรีจะมีลักษณะยาวรีคล้าย ๆ ขอบจานเปล  หรือรูปไข่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จําแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลมทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกวงกลมและวงรี

การวัดผลและประเมินผล

1.ตรวจแบบฝึกหัด 3.5
2.สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง วงกลม และวงรี 27 ก.ย. 66 (มีใบงาน)