สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวยเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ  โดยทรงกลมมีผิวโค้งทั้งหมด ไม่เรียบแบนกลิ้งได้โดยรอบ  วางซ้อนกันไม่ได้  ทรงกระบอก  มีผิวบางส่วนโค้ง บางส่วนเรียบแบน นำส่วนที่เรียบแบนวางซ้อนกันได้ 
กลิ้งได้ทางเดียว  กรวยมียอดแหลม  ผิวบางส่วนโค้ง  บางส่วนเรียบแบน วางซ้อนกันไม่ได้ และกลิ้งได้เป็นวง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.2 ป.1/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 3.2

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 21 ก.ย. 66 (มีใบงาน)