สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่ามากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเท่าไรทำได้ด้วยการลบ โดยจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งและจำนวนที่  น้อยกว่าเป็นตัวลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยการเปรียบเทียบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.36

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 4 ก.ย. 66 (มีใบงาน)