สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาผลลบโดยการเอาออกเป็นการนำจำนวนหนึ่ง(ตัวลบ) ออกจากจำนวนทั้งหมด(ตัวตั้ง) จำนวนที่เหลือคือผลลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/5 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.33

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน)