สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกจำนวนสองจำนวน เมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการสลับที่ของการบวก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.8

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การสลับที่ของการบวก 18 ก.ค. 66 (มีใบงาน)