สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การบวกเป็นการนับรวมจำนวน สิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

2.  การรวมกันของจำนวนสองจำนวน สามารถเขียนเป็นประโยค สัญลักษณ์การบวกได้ เช่น 2 + 2 = 4

3. จำนวนเดียวกันบวกกันและมีผลบวกไม่เกิน 10 ได้แก่     

          1 + 1 = 2

          2 + 2 = 4

          3 + 3 = 6

          4 + 4 = 8

          5 + 5 = 10

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนเดียวกันสองจำนวนโดยผลบวกไม่เกิน 10 และการบวกจำนวนสองจำนวนที่ใกล้เคียง

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.7

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การบวกจำนวนเดียวกัน 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน)