สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1.  การบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

          2.  การรวมกันของจำนวนสองจำนวน สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ เช่น 1 + 2 = 3

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0     

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 พร้อมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 2.2

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การดำเนินการ
เรื่อง การบวกและการเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวก 10 ก.ค. 66 (มีใบงาน)