สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          -

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

       เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. นับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

2. อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

3. เขียนจำนวนในรูปกระจาย บอกหลักและค่าของเลขโดดในหลักสิบหลักหน่วย

4. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

5. บอกความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย – ส่วนรวมของจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.27

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)