สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
2. การเรียงลำดับจำนวนโดยใช้เส้นจำนวน จำนวนที่อยู่ทางซ้ายสุดจะน้อยที่สุด และจำนวนที่อยู่ทางขวาสุดจะมากที่สุด แล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <

จุดประสงค์การเรียนรู้   

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 20 สองจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.23

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)