สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวเลขฮินดูอารบิก  10 11 12 13 14  ตัวเลขไทย  ๑๐ ๑๑ ๑๒  ๑๓ ๑๔  เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน  เขียนตัวหนังสือเป็น  สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.17

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 10 ถึง 14 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)