สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จำนวนสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน ๑๐๐ และ ๐ โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > <

จุดประสงค์การเรียนรู้   

        1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 10 สองจำนวน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.13

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)