สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวเลขฮินดูอารบิก   5  0  ตัวเลขไทย  ๕  ๐ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวน “ห้า” และ “ศูนย์”  ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

 จุดประสงค์การเรียนรู้   

         1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก และตัวเลขไทย แสดงจำนวนนับ 5 และ 0

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.5

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน)