สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนใช้บอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ
 2. หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า เป็นจำนวนนับ

3. ถ้าไม่มีของจะถือว่ามีจำนวนเป็นศูนย์ โดยศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับ

4. จำนวนนับเป็นจำนวนที่เริ่มต้นจาก 1 และนับเพิ่มขึ้นทีละ 1 เป็น 2 3 4 5 ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถ นับและแสดงจำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด 1.1

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1)15 พ.ค. 66 (มีใบงาน)