สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การดูแลรักษาเสื้อผ้า ทำให้เสื้อผ้าสะอาดใช้งานได้นาน และน่าสวมใส่อยู่เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

        1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าได้

        2. ดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยตนเองอย่างถูกวิธี

        3. เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้า

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 แต่งตัวกันเถอะ
ชั่วโมง แต่งตัวกันเถอะ
เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า 16 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)