ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยที่ 6 เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง 3.1 เกษตรคู่บ้าน
  ความหมายและประเภทของงานเกษตร 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรภาพ)
  เครื่องมือเกษตรน่ารู้ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การดูแลรักษาเครื่องมือเกษตร 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และจิกซอว์)
  รู้จักพืชกันเถอะ 16 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การดูแลรักษาพืช (1) การรดน้ำต้นไม้ 23 ก.พ. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และบัตรคำ)
  การดูแลรักษาพืช (2) การถอนและเก็บวัชพืช 1 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การดูแลรักษาพืช (3) การพรวนดินและใส่ปุ๋ย 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเลี้ยงสัตว์ 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์ 22 มี.ค. 67 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมินตนเอง)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ