สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่ดูดีและเกิดความมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. สามารถยกตัวอย่างการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ได้

         2. สามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ได้

         3. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 แต่งตัวกันเถอะ
ชั่วโมง แต่งตัวกันเถอะ
เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)