สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การแต่งกายด้วยตนเอง เป็นการฝึกการพึ่งพาคนเองในเบื้องต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

 จุดประสงค์

         1. บอกขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเองได้

         2. สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม

         3. ภูมิใจที่สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 แต่งตัวกันเถอะ
ชั่วโมง แต่งตัวกันเถอะ
เรื่อง แต่งกายด้วยตนเอง 2 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)