สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร่างกายของเราประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วน เราควรดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง สะอาด และปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทำหน้าที่ต่อไปได้

เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นเข้าตา ไม่ใช้ไม้แคะหู หรือการดูแลรักษามือของเราให้ดี

เช่น ทำความสะอาดมือก่อนทานอาหารหรือหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง เพื่อให้มือสะอาดอยู่เสมอ การไม่ใช้มือหิ้วของหนักเกินไป

การไม่ใช้มือสัมผัสของร้อนหรือของมีคมโดยตรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

 1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- อภิปรายและบอกวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตระหนักความสำคัญของการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยอภิปรายบอกวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน การตระหนักความสำคัญของการดูแลรักษาส่วนของร่างกายให้ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง การดูแลรักษาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (2) 27 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)