สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส่วนต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกร่างกายของมนุษย์มีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น ตามีหน้าที่มอง หูใช้ฟังเสียง สมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย หัวใจทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้ทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้ดี เช่น การเดินทางไปโรงเรียน มีการใช้ขาและเท้าในการเดิน แขนและมือในการหยิบถือกระเป๋า ตามองดูเส้นทาง ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ทำหน้าที่อาจทำให้ทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

 - บรรยายและบอกหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ทำหน้าที่ร่วมกัน

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) -

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความรับผิดชอบในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน โดยบรรยายและบอกหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ทำหน้าที่ร่วมกัน

2. สังเกตพฤตกรรมด้าน การมีความรับผิดชอบในการทำงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (6) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)