สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

- ต 1.3 ป.3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

- ต 1.3 ป.3/2 จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคลและสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อ่านออกเสียงประโยคเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) จัดหมวดหมู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามเพศของบุคคลได้

2) พูดถาม - ตอบเกี่ยวกับสีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 5, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Clothes
เรื่อง My Clothes (2) 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)