สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เงินเหรียญและธนบัตรเป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย

2.  เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ มีค่าดังนี้  
- เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 1  เหรียญ มีค่า  25  สตางค์

- เหรียญห้าสิบสตางค์  1  เหรียญ   มีค่า  50  สตางค์

- เหรียญหนึ่งบาท  1  เหรียญมีค่า   1 บาท หรือ  100  สตางค์

-  เหรียญสองบาท  1  เหรียญมีค่า   2 บาท

- เหรียญห้าบาท  1  เหรียญมีค่า     5 บาท
- เหรียญสิบบาท  1  เหรียญมีค่า 10 บาท

3.  ธนบัตรชนิดต่าง ๆ มีค่าดังนี้  
- ธนบัตรยี่สิบบาท  1  ฉบับมีค่า      20  บาท

- ธนบัตรห้าสิบบาท  1  ฉบับมีค่า     50  บาท

- ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท  1  ฉบับมีค่า 100  บาท

- ธนบัตรห้าร้อยบาท  1  ฉบับมีค่า   500  บาท

- ธนบัตรหนึ่งพันบาท  1  ฉบับมีค่า 1,000  บาท

4.  ธนบัตรเรียงตามค่าจากน้อยไปมาก ได้ดังนี้

- ธนบัตรยี่สิบบาท

- ธนบัตรห้าสิบบาท 

- ธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 

- ธนบัตรห้าร้อยบาท 

และธนบัตรหนึ่งพันบาท

5. ผลการเปรียบเทียบค่าของเงินธนบัตรอาจมากกว่ากัน   หรือน้อยกว่ากัน   หรือเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกและบอกค่าเงินเหรียญและธนบัตรได้
2. เปรียบเทียบค่าของธนบัตรได้
3. แก้ปัญหา

4. ให้เหตุผล

5. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง 1. เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ 2. ธนบัตรชนิดต่าง ๆ 13 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)