สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 แผนภูมิรูปภาพเป็นการนำเสนอข้อมูล โดยมีข้อกำหนดว่า 1 รูปแทนจำนวนมากน้อยเพียงใด ให้เหมาะสมตามจำนวนข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำหนดให้ 1 รูปแทน 5 หน่วย และ 10 หน่วย
2. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง 1. การเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดหนึ่งรูปแทน 5 หน่วย 2. การเขียนแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดหนึ่งรูปแทน 10 หน่วย 4 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)