สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามจากผู้ที่ให้ข้อมูลโดยตรง แล้วจดบันทึก โดยคำถามอาจมีตัวเลือกหรือไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้ให้ข้อมูลก็ได้          

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม 30 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)