สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. แผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ โดยจำนวนที่แท้จริงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งอาจกำหนดให้รูป 1 รูป  แทน 1 หน่วย 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย
  2. การอ่านแผนภูมิรูปภาพจะใช้ข้อกำหนดในการบอกจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ และนำข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพไปใช้ในการหาคำตอบ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/4, ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านและใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบ เมื่อกำหนด 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย
2. แก้ปัญหา
3. ให้เหตุผล
4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง 1. การอ่านแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนดรูป 1 รูปแทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย 2. การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 28 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด))