สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เศษส่วนเป็นจำนวนที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 

2. เศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนมีค่าเท่ากับ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แสดง 1 หน่วยของเศษส่วนที่กำหนด

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2.. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง 1 หน่วยของเศษส่วน 8 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม )