สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เศษส่วนเป็นจำนวนที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 

2. สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงเศษส่วนประกอบด้วย ตัวเศษและตัวส่วน

- ตัวเศษแสดงจำนวนของส่วนที่กล่าวถึง เขียนไว้ด้านบนของเส้นคั่น

- ตัวส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่เท่า ๆ กันทั้งหมด เขียนไว้ด้านล่างของเส้นคั่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนเศษส่วนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ

2. แก้ปัญหา

3. ให้เหตุผล

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง การบอกและการเขียนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เป็นเศษส่วน (1) 3 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)