สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การเขียนบอกเวลาอาจใช้มหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : ) คั่นระหว่างตัวเลขที่แสดงนาฬิกากับตัวเลขที่แสดงนาทีแล้วเขียน น. ต่อท้าย

2. การอ่านเวลาให้อ่านตัวเลขหน้ามหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : ) เป็นนาฬิกาและอ่านตัวเลขหลังมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : ) เป็นนาที

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : )

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การอ่านและเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค ( . ) หรือทวิภาค ( : ) 10 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)