สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาซึ่งนาฬิกาแบบเข็ม       บนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มสั้นและเข็มยาวมีช่องใหญ่เท่า ๆ กัน 12 ช่อง  โดยมีตัวเลขกำกับ 1 ถึง 12 และ     1 ช่องใหญ่ แบ่งเป็น 5 ช่องเล็ก
2. เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที เข็มยาวเคลื่อนที่ไป 1 ช่องเล็กเป็นเวลา 1 นาที เคลื่อน 1 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 5 นาที เคลื่อนไป 12 ช่องใหญ่ เป็นเวลา 60 นาที เท่ากับ       1 ชั่วโมง
3. เข็มยาวหมุนไป 1 รอบ เข็มสั้นจะเคลื่อนที่ไป 1 ช่องใหญ่ เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง หรือเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง
4. การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที
- นาฬิกาแบบเข็มให้พิจารณาที่ตำแหน่งเข็มสั้นและเข็มยาว  เข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกา เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที
- นาฬิกาแบบตัวเลข ตัวเลขหน้าเครื่องหมาย : แสดงเวลาเป็นนาฬิกา  ตัวเลขหลังเครื่องหมาย : แสดงเวลาเป็นนาที    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที ทั้งกลางวันและกลางคืน

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที 7 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)