สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มีหกหลัก    จากขวาไปซ้ายจะเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน

2. 100,000 เป็นจำนวนหกหลัก หลักแสนอยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายของหลักหมื่น โดย 1 ในหลักแสน   มีค่าเป็น 100,000 และ 0 ใน    หลักหมื่น หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย มีค่าเป็น 0

3. การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

2. เขียนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจาย
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง 1. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก 2. การเขียนจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจาย 19 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)