สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อเข้าสู่วัยเรียน จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่แสดงให้เห็นความแตกต่างมากขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน จิตใจ อารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จุดประสงค์

           1  อธิบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน จิตใจ อารมณ์

2 ปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมได้    

3. เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)