สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา  สารเสพติด และความรุนแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกความหมายของการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกอาการของผู้ป่วยที่หัวใจหยุดทำงานได้ถูกต้อง

3. นักเรียนบอกเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผู้ป่วยควรได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

 นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการกดหน้าอกประกอบเพลงอย่างถูกวิธีได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการช่วยฟื้นคืนชีพของตนเองในแบบสอบถามก่อนเรียนได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั่วโมง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ 21 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)