สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง

2. วิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/2  หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกปัญหาและผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและชักชวนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถหลีกเหลี่ยงการใช้ความรุนแรง และมีวิธีป้องกันและการรับมือกับการใช้ความรุนแรงด้วยวิธีหนี ซ่อน สู้ ได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำใบงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
ชั่วโมง ความรุนแรง
เรื่อง ความรุนแรง 24 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)