สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       พืชสมุนไพรมีมากมากหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีสรรพคุณในการบำรุง รักษา และนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของพืชนั้นๆ ในอดีตคนไทยนิยมนำพืชสมุนไพรมาทำแปรรูปเป็นยา อาจนำมาต้มบ้าง บดเป็นผงบ้าง เนื่องจากพืชสมุนไพรนั้นหาง่าย ราคาไม่แพง และมีประโยชน์สูง สามารถปลูกได้ตามบ้านเรือนทั่วไป เช่น มะรุม กระเทียม ว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน บัวบก ฟ้าทะลายโจร ขิง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้

2. นักเรียนทราบถึงหลักการจำแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะการใช้ประโยชน์

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของสมุนไพรตามการใช้ประโยชน์ได้

2. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงานที่ 1

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง พืชสมุนไพรในรั้วบ้าน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผักสามัญประจำบ้าน
ชั่วโมง ผักสามัญประจำบ้าน
เรื่อง พืชสมุนไพรในรั้วบ้าน 19 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)