สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ เพื่อใช้รับประทานในครัวเรือน  นอกจากจะได้ผักปลอดสารพิษ  แล้วยังช่วยประหยัดรายจ่าย เหมาะสำหรับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการปลูกผักสวนครัวได้

2. ปลูกผักสวนครัวได้ด้วยตนเอง

3. เห็นประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การปลูกผักสวนครัว (2) 29 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)