สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปลูกผักสวนครัวในภาชนะให้ได้ผลผลิตดีต้องหมั่นดูแลรดน้ำ พรวนดินผักสวนครัว โดยผู้ปฏิบัติควรใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวได้

2. ปลูกผักสวนครัวได้ด้วยตนเอง

3. เห็นประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง การปลูกผักสวนครัว (1) 22 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)