สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 หลักการปลูกผักสวนครัว เป็นการเตรียมภาชนะ การเตรียมพันธุ์พืช การปลูกการดูแลรักษาผักสวนครัว และการเก็บเกี่ยว โดยผู้ปฏิบัติควรใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน                                                 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการปลูกผักสวนครัวได้

2. เขียนหลักการปลูกผักสวนครัวได้

3. เห็นประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง หลักการปลูกผักสวนครัว 8 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)