สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ผักสวนครัว เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น มักปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูก ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะของการประกอบอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการจำแนกประเภทของผักสวนครัวได้

2. เขียนระบุ แยกแยะประเภทของผักสวนครัวได้

3. เห็นประโยชน์ของผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากใบงาน

2. การสังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 5 เรื่อง เกษตรคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรคู่บ้าน
เรื่อง รู้จักผักสวนครัว 24 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)