สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1  ป. 2/2 เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ  เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์และอธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จุดประสงค์  

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  

    - บอกแนวทางการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - ใฝ่เรียนรู้

   - มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- บอกแนวทางการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาใน   ใบงาน

แบบประเมินความรู้

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป

2) ด้านทักษะ/กระบวนการ

- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

สังเกตทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์การ

ทำกิจกรรม

แบบประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

3) ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ “ผ่าน”

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
ชั่วโมง วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (3) 13 มี.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)