สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้วตีความหมายของข้อความหรือเรื่องเพื่อแยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น เพื่อให้การรับสื่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเลือกข้อมูลจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป .๖/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์

 

1. อธิบายเรื่องข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

2. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

3. บอกประโยชน์ของการแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๘ เรื่อง อ่านคิดพิจารณา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง การแยกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์