สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตของร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและรูปร่างตามธรรมชาติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุ ๙-12 ปี

มีลักษณะทางกายที่สำคัญ คือเพศหญิงส่วนมากจะมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเพศชายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง สามารถเปรียบเทียบน้ำหนัก

และส่วนสูงของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญเติบโตอย่างสมวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.4/1 อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกลักษณะการเจริญเติบโตของช่วงอายุ 9-12 ปี

2 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน   

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. กิจกรรมชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง

3. ใบงานที่ 1 แบบบันทึกน้ำหนักและส่วนสูง

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย
ชั่วโมง การเจริญเติบโตตามวัย
เรื่อง การเจริญเติบโตของช่วงอายุ 9-12 ปี 1 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูปฏิญญา ประจัญบาน